h

Gemeente frustreert wederom campagnes politieke partijen

28 oktober 2006

Gemeente frustreert wederom campagnes politieke partijen

Met landelijke en provinciale verkiezingen in het verschiet is het politieke partijen er alles aan gelegen om hun standpunten onder de aandacht van het publiek te brengen. Het ziet er naar uit dat de gemeente IJsselstein daar het belang totaal niet van inziet. In een tijd waarin vriend en vijand het erover eens zijn dat de kloof tussen politiek en burger groter is dan ooit, vindt de gemeente IJsselstein het blijkbaar niet nodig om initiatieven te nemen die daar wat tegen doen.

In maart maakten SP en ChristenUnie deze zaak in een gezamenlijke brief al aanhangig bij het college. Deze maand werd concreet duidelijk wat de gemeente hiermee gedaan heeft: enerzijds torenhoge kosten voor vergunningen en ontheffingen en anderzijds minder verkiezingsborden dan vorige jaren. De SP vindt dat onacceptabel.

Wat is er aan de hand?
Op 3 maart van dit jaar stonden de lokale partijen op de vrijdagmarkt. Idee was dat men daar in gesprek kon gaan met het winkelende publiek, standpunten ter discussie kon stellen en materiaal zou kunnen uitdelen. Nadat de dure vergunningen betaald waren werden de partijen "weggemoffeld" in de Kloosterstraat, buiten de "loop" van het publiek. Bovendien verbood de aanwezige marktmeester het uitdelen van informatiemateriaal. Het bleek daardoor – vier dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen – niet mogelijk als partij je standpunten goed voor het voetlicht te brengen. Navraag bij de andere partijen leerde dat "het in IJsselstein altijd zo gaat". Dat kan natuurlijk geen argument zijn.

SP en ChristenUnie vonden dat dit zo niet langer kon en schreven een brief aan het college, de griffier en alle fractievoorzitters. Hierin stelden zij de gang van zaken op 3 maart op de markt aan de orde. Ook werd opgeroepen na te denken over een betere plaatsing van de verkiezingsborden, zodat bewoners van alle wijken daar kennis van zouden kunnen nemen. Pas op 20 juli antwoordde het college. De fracties van de andere lokale partijen aan wie dit schrijven eveneens was gericht, vonden het niet nodig om te reageren, m.u.v. D66.

Uit de brief van het college werd al duidelijk dat de Kloosterstraat als standplaats gehandhaafd zou blijven. Blijkbaar ontbreekt het ons gemeentebestuur aan creativiteit om met een beter alternatief te komen. Daarnaast zou een standplaatsvergunning moeten worden aangevraagd, zouden de daaraan verbonden leges moeten worden voldaan en verder huurkosten voor de kraam moeten worden betaald aan de verhuurder. Men zei bereid te zijn politieke partijen ontheffing te verlenen voor de periode van de twee weken voorafgaand aan 22 november om materiaal onder het publiek te verspreiden. Mits deze bijtijds zou worden aangevraagd. Verder zou het aantal verkiezingsborden op 10 worden gesteld en zou men zich in het Seniorenconvent nader beraden over de plaatsing daarvan. Tot zover leek er niets aan de hand.

Het addertje onder het gras
Deze maand werd pas echt duidelijk wat de brief van het college feitelijk inhield. Om een vergunning te krijgen voor een standplaats op 10 en 17 november wordt een bedrag in rekening gebracht van 61,20 Euro. Voor dat geld worden we wederom weggemoffeld in dezelfde Kloosterstraat. Vervolgens moet iedere partij die dat wil voor het verspreiden van informatiemateriaal een ontheffing aanvragen. Kosten: 42,85 Euro. In totaal is dat 104,05 Euro, waarvoor de gemeente geen enkele tegenprestatie levert, m.u.v. wat administratiekosten. Daar komt nog bij dat er een kraam moet worden gehuurd, waarvoor kosten door het verhuurbedrijf in rekening worden gebracht. In het verleden maakten we mee dat daar nog eens reinigingskosten bovenop kwamen. Daarover wordt in de brief niet gesproken.

De SP vindt deze gang van zaken onacceptabel. Nog afgezien van het feit dat deze hoge kosten niet zomaar even op te brengen zijn, speelt er nog iets anders. Een politieke partij is niet uit op commercieel gewin, maar op ruimte om haar ideeën uit te dragen en mensen te betrekken bij het democratisch proces. Het minste dat een gemeente kan doen is die partijen daarvoor reële mogelijkheden bieden. En dat hoeft helemaal niet veel te kosten. Als je de democratie wil laten werken moet je daar, ook als gemeente, moeite voor doen. En geeft de gemeente in haar program niet aan de bewuste "kloof" te willen dichten? Overigens zou een minder gelaten opstelling van andere lokale partijen in dit verband ook zeer welkom zijn. Het is toch niet de bedoeling dat het "altijd zó gaat in IJsselstein? "

Verkiezingen zijn de bekroning van onze democratie. Het tegenwerken van politieke partijen siert de gemeente IJsselstein niet. Inmiddels is aangeschreven en gevraagd hun standpunt kenbaar te maken.

U bent hier