h

Nieuws uit 2007

30 december 2007

Jaarvergadering SP IJsselstein: 2008, terug- en vooruitkijken

Op 15 januari 2008 houdt de afdeling IJsselstein in de Ontmoetingskerk haar tweede algemene jaarlijkse ledenvergadering. Daarin legt het bestuur verantwoording af van haar politieke activiteiten over het jaar 2007 en komt het financieel verslag aan de orde.

Lees verder
20 december 2007

KERSTPAKKETTENACTIE EN SOEP

soep
Afgelopen zaterdag stonden we weer op de plaats. Deze dag stonden we er om kerstpakketten in te zamelen voor het voedseldepot in IJsselstein. We liepen rond met folders om mensen er op attent te maken dat ze hun kerstpakketten aan mensen kunnen geven die minder hebben dan wij en daarnaast deelden we SoeP uit. Helaas liep het geen storm wat betreft het inleveren van kerstpakketten, maar gelukkig kunt u uw kerstpakket altijd nog inleveren bij het Voedseldepot.

Lees verder
19 december 2007

Op De Plaats voor het Voedseldepot

Deze maand voert de SP-afdeling IJsselstein actie voor het plaatselijke voedseldepot. Onder het motto "Uw kerstpakket voor het Voedseldepot" roepen we mensen op via de site, het inlegvel en op de markt om hun kerstpakket te doneren. Op zaterdag 15 december stond de SP IJsselstein weer op de Plaats staan, waar de pakketten worden ingezameld. Er werden folders uitgedeeld om mensen er op attent te maken dat ze hun kerstpakketten aan mensen kunnen geven die minder hebben dan anderen en daarnaast was er SoeP.

Lees verder
27 november 2007

Verslag van een inspirerend congres

Op 24 november congresseerde de SP in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam. Het congres vormde het voorlopige sluitstuk van een intensieve discussie die in alle afdelingen en regio's van de partij sinds eind augustus was gevoerd. Er waren 1100 deelnemers, die namens de 140 SP-afdelingen in het land waren afgevaardigd. Doel was de SP politiek en organisatorisch toe te rusten om haar politieke invloed te vergroten en op alle niveaus bestuursverantwoordelijkheid te kunnen nemen. Andrea Poppe doet verslag.

Lees verder
14 november 2007

Provincie: Behandeling begroting 2008 een wassen neus

De statenfracties van SP, GroenLinks, Christenunie, D66 en Partij voor de Dieren spreken hun diepe verontwaardiging en afkeuring uit over de opstelling van de coalitiepartijen CDA, VVD en PvdA om geen amendementen of moties met betrekking tot de behandeling van de programmabegroting 2008 tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 5 november in behandeling te willen nemen. Met deze opstelling ondermijnen CDA, VVD en PvdA op voorhand ieder politiek debat over de begroting en wordt de provinciale democratie geweld aangedaan.

Lees verder
14 november 2007

24 november: SP-congres

Meteen na de zomervakantie hebben we in onze afdeling de voorbereiding van het 15e partijcongres ter hand genomen. Dit congres heeft als titel meegekregen: De fundamenten versterken. Het is vooral gericht op de verdere uitbouw van de partij, die de laatste jaren stormachtig is gegroeid. Het wordt tijd dat we ons bezinnen op de toekomst, waarin de SP steeds vaker bestuurlijke verantwoordelijkheid gaat dragen. Dat vraagt om politieke en organisatorische versterking.

Lees verder

Pagina's

U bent hier