h

SP vraagt colleges om invoering automatisch kwijtschelding gemeentebelastingen voor AOW'ers

4 augustus 2004

SP vraagt colleges om invoering automatisch kwijtschelding gemeentebelastingen voor AOW'ers

Ouderen, die alleen van een AOW-uitkering rond moeten komen, kunnen een beroep doen op bijzondere bijstand of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Om allerlei redenen blijken veel ouderen dit in de praktrijk niet te doen.
Om dat voor die mensen gemakkelijker te maken vragen ouderenorganisaties en de SP gemeenten om zo snel mogelijk een automatische kwijtschelding van gemeentelijke belastingen in te voeren. Dit zou dan gaan om mensen die alleen van een AOW-uitkering rond moeten komen en dus geen pensioen hebben. De gegevens van deze ouderen zitten in de gemeentelijke bestanden èn in die van de Belastingdienst. Door deze bestanden aan elkaar te koppelen kan de kwijtschelding geautomatiseerd worden.

De SP heeft de colleges van B&W in Nieuwegein en IJsselstein onderstaande brief gezonden. Het college van IJsselstein heeft al te kennen gegeven deze brief in september te beantwoorden.


Aan het College van B & W van IJsselstein

Betreft: Ouderenbeleid/kwijtscheldingsregeling

IJsselstein, 27 juli 2004

Geacht College,

Verschillende Nederlandse ouderenorganisaties en ook de SP, maken zich grote zorgen over de koopkracht van ouderen die alleen van een AOW-uitkering moeten rondkomen. Door allerlei kabinetsmaatregelen is de koopkracht van deze ouderen fors verminderd en zitten zij tegen of ruim onder de armoedegrens.

Daarnaast is al jaren bekend dat het niet-gebruik maken van voorzieningen juist onder ouderen erg hoog is. Zij ervaren een hoge drempel bij het aanvragen van bijzondere bijstand, huursubsidie en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Wat ouderen tot nu toe bespaard bleef – het kampen met hoge schulden – blijkt realiteit te zijn, zo is ons gebleken.

De SP in IJsselstein is van mening dat voorkomen moet worden dat het aantal ouderen met schulden in de gemeente IJsselstein fors zal toenemen. Wij hebben daar ideeën over. Eén daarvan is het automatisch verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen door middel van koppeling met bestanden van de Belastingdienst. Het grote voordeel van deze methode is dat de doelgroep, daadwerkelijk en doeltreffend bereikt worden. Voorlichting via folders of de Zenderstreeknieuws bereiken deze groep helaas vaak niet. Ook dat is ons uit contacten met ouderen duidelijk geworden.

Op dit moment hebben 15 van de 483 Nederlandse gemeenten een kwijtscheldingsregeling op basis van dit principe ingevoerd. Veel andere gemeenten werken met een verkorte aanvraag voor mensen die reeds eerder kwijtschelding van belastingen hebben aangevraagd. De meeste gemeenten hebben echter geen bestandskoppeling en dus is automatische kwijtschelding nog niet geregeld.

Een rechtstreekse mailing aan deze ouderen kunt u tevens gebruiken om hen te wijzen op andere financiële mogelijkheden in het kader van de bijzondere bijstand, zoals de koopkrachtreparatie waartoe landelijk is besloten en die lokaal uitgevoerd zal worden.
Een dergelijke manier van benaderen zal door betrokkenen zeker op prijs worden gesteld en drempelverlagend werken voor hen die hulp nodig hebben, maar daarom om wat voor reden ook niet kunnen, willen of durven vragen.

Graag ontvang ik van u een reactie.

Hoogachtend,

J.C.P. Voorbij,

voorzitter

i.a.a. Ouderenadviseur IJsselstein, seniorenraad, ANBO en KBO


U bent hier