h

Mobiliteitsagenda 2016-2018

19 maart 2016

Mobiliteitsagenda 2016-2018

Het betoog van SP raadslid Joop van Well bij het agendapunt Mobiliteitsagenda 2016-2018 tijdens de raadsvergadering van 10 maart:

Voorzitter,

Aan de orde is de mobiliteitsagenda van IJsselstein voor de periode tot 2018. Op zich een goed initiatief van het college gezien het feit dat het GVVP dateert van 2007. Herziening en herijking is dus een goede en noodzakelijke activiteit.

Maar voorzitter, de SP mist dermate belangrijke zaken dat we van plan waren u te vragen om het stuk terug te nemen om te komen met een verbeterde versie. Echter, door het amendement van o.a. D66 hebben we besloten daarin mee te gaan en u te vragen bij de uitvoering van het amendement onze wensen mee te nemen.

Allereerst de burgerparticipatie. Voor de SP is burgerparticipatie meer dan met de plannen de straat op gaan om aan de belanghebbenden uit te leggen wat er staat te gebeuren. Voor de zoveelste keer missen wij dat. Voor mij is dit de laatste keer dat ik hierover begin. Niet omdat dit mijn laatste betoog is als fractievoorzitter, maar omdat ik er genoeg van heb u telkens te wijzen op uw beloften in uw collegeprogramma. Blijkbaar is de lage drempel een moeilijk te nemen obstakel.

Voor de SP is het voorstel ook onacceptabel vanwege het missen van twee belangrijke zaken, te weten de aandacht voor het milieu en de aandacht voor de mensen met een beperking. Hiervoor willen wij uw aandacht vragen. Immers, de Tweede Kamer heeft een motie van de PvdA aangenomen, waardoor winkeliers hun ingang geschikt moeten maken voor mensen met een lichamelijke beperking. In dat kader zouden wij van u willen vragen uit te zoeken waar in IJsselstein verbeteringen aangebracht moeten worden om óók samen met de winkeliers te kijken waar het beter kan en beter moet.

Voorzitter, in deel II staat een stuk over het fietspad langs de Utrechtse weg. Daarvoor moet een huis aangekocht en gesloopt worden. Een nogal kostbare operatie. De SP is van mening dat het veel goedkoper kan door bijvoorbeeld het fietspad eerder op de rijweg te laten aansluiten. Daarom is de SP blij met het amendement, omdat het u de mogelijkheid geeft nog eens over dit probleem na te denken. 

En voorzitter, de SP is het niet eens met de oplossing in deel IV betreffende de aanleg van een oversteek naar het podium voor fietsers en voetgangers. Ten eerste vanwege milieuoverwegingen en ten tweede uiteraard de kosten. In de spitsuren rijdt het gemotoriseerde verkeer langzaam of helemaal niet. Normaal levert gewoon rijdend verkeer al een milieubelasting op door zowel fijnstof  en stikstofoxiden als geluid. Het optrekkende verkeer levert een extra belasting op. De gevolgen hiervan zijn  niet te overschatten. Gaan wij er nog een doorstroming beperkende maatregel bij aanbrengen, dan wordt de belasting nog erger. En dat terwijl er veel eenvoudigere en goedkopere maatregelen te bedenken zijn. Bijvoorbeeld een voetpad aanleggen naast het rijwielpad tot aan het Basiliekpad. DE SP vraagt zich ook af waarom er zoveel verkeer over de Baronieweg gaat? Is dat allemaal bestemmings-verkeer of zit daar ook veel sluipverkeer bij? Als dat laatste het geval is, wil de SP u vragen maatregelen te nemen waardoor de belasting van de Baronieweg omlaag gaat. Daarom wil de SP U vragen dit onderdeel van deel IV in heroverweging te nemen.

De SP hoort graag van U.

Joop van Well                                                                      SP IJsselstein

 

Reactie toevoegen

U bent hier