h

WAO-actiedag 17 mei

13 mei 2006

WAO-actiedag 17 mei

Onder het motto "Stop de herkeuringen" roepen WAO-ers u op om op 17 mei a.s. op het Plein voor de Tweede Kamer te verschijnen. Uw steun hebben zij hard nodig. Laat u zien en maak de landelijke politiek duidelijk dat de grens is bereikt en dat er nieuwe inzichten moeten komen t.a.v. de gehele keuringsprocedure.

Deze landelijke actiedag start om 12.00 uur. Er wordt dan een petitie aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer. Tot 14.00 uur is er een programma o.l.v. de landelijke bekende presentator Sjaak Bral en actuele invulling door artiest en sprekers.

Een hele lange tijd is het stil geweest aan het front. Vele mensen, de meeste onder hen leven al jaren met de wetenschap dat zij ziek zijn en niet kunnen werken en voorzien in hun levensonderhoud middels een WAO-uitkering, worden nu opgeroepen voor een éénmalige herbeoordeling. Vele hebben deze herbeoordeling al moeten ondergaan en zijn tengevolge van de strengere, lees onrechtvaardige, keuringsregels zwaar gedupeerd. Verlies van een gedeeltelijke of gehele uitkering is het gevolg van dit alles.

Nog vele W.A.O.-ers wacht deze pijnlijke niet te vermijden confrontatie. Ook zij zullen moeten ervaren hoe hard het kan zijn als er een herziende beslissing door het U.W.V. wordt genomen. Ook voor hen is de kans heel groot dat hun zekerheden weg gaan vallen en onzekerheden er voor in de plaats terugkomen.

Zover mag het niet komen. De landelijke politiek die hier verantwoordelijk voor is, moet worden geconfronteerd met de feitelijkheden en zal er toe moeten wor-den aangezet om in te zien dat het onrechtvaardig is en geheel tegen alle normen en waarden indruist. Zij zijn het die de eenmalige herbeoordelingen een halt kunnen toeroepen. Zij zijn het die moeten inzien dat vele zieke en gehandicapten mensen geslachtofferd worden en in een situatie belanden die de mens nog zieker en het leven van hen op termijn veel onzekerder maken. Vele voorbeelden zijn bekend.

Maar ook vele mensen met een dergelijke ervaring komen niet eens meer met hun verhaal naar buiten. Ze zijn “kapot” van alles wat hen is aangedaan. Neen, niet de W.A.O.-er wil zich in de slachtofferrol manoeuvreren. Het enige wat zij willen is, dat zij worden gehoord en dat hun levensverhaal aandacht krijgt en inzichten geeft in dat wat daadwerkelijk aan de hand is.

Verlies van gedeeltelijke of gehele W.A.O.-uitkering is het beoogde resultaat t.g.v. de eenmalige herbeoordeling, maar daar staat tegenover dat er vanuit de andere pot, lees W.W., een nieuwe aanvraag van een uitkering dient plaats te vinden met alle gevolgen vandien. Trage molens binnen het U.W.V. hebben tot en met vandaag de dag alleen maar gezorgd dat steeds meer gezinnen in de financiële problemen geraken. Dit moet worden stopgezet.

Kom dus op woensdag 17 mei om 12.00 uur naar het regeringsgebouw in Den Haag en steun samen met vele anderen deze manifestatie. Zie: www.waotrefpunt.com
Opgave of inlichtingen: stopdeherkeuring@gmail.com
Wij als landelijk actiecomité rekenen op U.

U bent hier