h

Intussen: in IJsselstein....

25 februari 2006

Intussen: in IJsselstein....

De SP doet in IJsselstein nog niet mee aan de raadsverkiezingen. Want om mee te kunnen doen is een actieve, zelfstandige afdeling nodig. Anders gezegd: er moet draagvlak zijn onder de leden en we moeten in staat zijn acties te ontwikkelen, die verbeteringen voor de IJsselsteinse burgers opleveren. De SP is immers geen praatclub, die om de 4 jaar wakker wordt om stemmen te winnen.

Wij zijn er altijd, zoals we de afgelopen jaren ook in IJsselstein hebben laten zien en horen. Het is prachtig om in de raad te komen, maar dat heeft weinig zin als een fractie niet door een actieve afdeling "gevoed" zouden worden. Kortom: voor ons is het nog te vroeg. Maar dat betekent niet dat we achterover gaan zitten: we bereiden nu de oprichting van een IJsselsteinse afdeling voor.

IJsselstein: afdeling in oprichting
We hebben nu een kerngroep van 6 actieve mensen, die heel gemotiveerd is. Daarom is tijdens de laatste vergadering kritisch gekeken naar de toekomst. Mogelijkheden en knelpunten zijn tegen elkaar afgewogen. Wat gaan we doen als kerngroep? Blijven we klein of wordt het tijd voor de volgende stap? En zou die volgende stap meer mensen aantrekken? Gezien de ontwikkeling in Nieuwegein èn het feit dat we een stel gemotiveerde mensen bij elkaar hebben, besloten we die volgende stap te zetten:

We gaan bij de Partijraad, het hoogste democratische orgaan binnen de SP, de status van "afdeling in oprichting" aanvragen. Wij vinden dat de SP ook in IJsselstein voet aan de grond dient te krijgen:
- Er ligt werk genoeg en er zijn tal van zaken die wij hier graag aan willen pakken. We popelen om "aan de bak" te gaan.
- Bovendien vinden we het hoog tijd dat de ouderwetse gesloten bestuurscultuur hier wordt opengebroken.
- Wij menen dat het allemaal socialer en democratischer kan dan nu het geval is en dat er beter met gemeenschapsgeld kan worden omgegaan.
- Tenslotte menen wij, dat het onverantwoord is om het hele speelveld aan de bestaande partijen over te laten, zeker als je bedenkt dat de gemeenten meer bevoegdheden van de landelijke overheid gaan overnemen. Denk bijvoorbeeld aan de naderende Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die voor velen gevolgen zal hebben.
- Het gegeven dat de "oude" collegepartijen (VVD, CDA en D66) op geen enkele wijze verantwoordelijkheid nemen voor de rampzalige financiële situatie waarin IJsselstein nu verkeert en waaraan zij debet zijn, vervult ons met zorg. Men gaat immers "gewoon" verder alsof er niets aan de hand is. Zorgelijker is nog dat geen van de partijen hen daarop aanspreekt. Met de SP in de raad was dat niet gebeurd!
Zie hier enkele redenen voor het besluit om de komende maanden te werken aan het oprichten van een IJsselsteinse SP-afdeling. We gaan de basis leggen voor verdere groei.

"Afdeling in oprichting": wat is dat?
In de SP kun je niet zomaar in een plaats een afdeling oprichten. Om mislukkingen te voorkomen moeten we aan enkele voorwaarden voldoen:
- er moeten tenminste 50 leden zijn (we hebben er 88).
- er moeten tenminste 5 mensen zijn die een tijdelijk bestuur kunnen vormen
·de groep moet voldoende politiek niveau hebben om acties te kunnen organiseren en de kernprincipes van de SP in lokaal politiek handelen om te zetten: gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit.
- We krijgen een half jaar om ons te bewijzen. Zijn we levensvatbaar, dan krijgen we de officiële status van afdeling; zoniet dan blijven we een kerngroep van de huidige afdeling.

Wij menen dat we ruimschoots aan die voorwaarden voldoen, maar willen daar graag met u over in gesprek. De komende maanden bereiden we die oprichting stap voor stap voor. De voorzitter van onze afdeling, Martijn Stekelenburg, zal onze aanvraag indienen en toelichten op de Partijraad van 24 juni. In de week daarna houden we een officiële ledenvergadering, waarin we een bestuur kiezen.

Tenslotte
Op vrijdag 3 maart staan we van 14.00 tot 20.00 uur in de Kloosterstraat op de markt. We gaan met de mensen in gesprek, leggen uit waarom we nog niet meedoen en bieden een "stemhulp" aan met prangende vragen die de SP belangrijk vindt voor IJsselstein. We hopen hen zo op het spoor te zetten van het stemmen op één van de linkse partijen, zodat een meer sociaal college van B&W mogelijk wordt.

Eind maart/begin april nodigen we mensen uit die in 2004 en 2005 lid zijn geworden voor een informele ledenavond.
In maart starten we aan het bouwen van een eigen IJsselsteinse SP website. En vanaf 1 april (geen grap) komen we iedere maand met een eigen IJsselsteins inlegvel bij de Tribune, het maandblad van de SP, met lokaal politiek nieuws.
We verwachten in juni de oprichtingsvergadering van onze afdeling houden. Wilt u meer weten, heeft u commentaar of wilt u meewerken, dan horen we dat graag.

SP-kerngroep IJsselstein:

Linda Hogema, Jan Voorbij, Paul Post,
Wesly Mooij, Ibrahim Hasan, Erwin Goossen

U bent hier