h

IJsselsteinse partijen: wat willen ze eigenlijk?

26 februari 2006

IJsselsteinse partijen: wat willen ze eigenlijk?

Op 7 maart kiest ook de IJsselsteinse bevolking een nieuwe raad. Omdat de IJsselsteinse partijen nauwelijks iets aan de verkiezingscampagne doen, wordt het voor de IJsselsteiners wel erg lastig om te bepalen op wie zij gaan stemmen. En dat is zorgelijk, want er staat veel op het spel.

Gemeenten krijgen meer bevoegdheden dan ooit. Denk bijvoorbeeld op de naderende Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dat betekent dat we hoge eisen moeten stellen aan ons lokale bestuur en dat de macht van dat bestuur goed gecontroleerd wordt. De vraag rijst: wat voor IJsselstein willen wij in de toekomst?

Om u verder te helpen bij het maken van een voor u verantwoorde keuze bieden we twee hulpmiddelen aan:

- een "Stemhulp" met kritische vragen die u snel helpt een beeld te krijgen van wat u zelf wilt voor IJsselstein
- een vergelijking van de verkiezingsprogramma's van de IJsselsteinse partijen op hoofdpunten. Dat moet u helpen zicht te krijgen op wat die partijen nou eigenlijk willen.

De SP doet deze keer nog niet mee aan de raadsverkiezingen (wij lopen al warm voor 2010….), maar heeft natuurlijk wel duidelijke ideeën over hoe het socialer, transparanter en vooral democratischer kan. We nemen daarom ook onze standpunten op.

De programma's zijn vergelijken op de volgende punten:
- Gemeentelijk bestuur
- Openbare orde en (verkeers-)veiligheid
- Onderwijs
- Kunst, cultuur en vrije tijd
- Milieu
- Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
- Financiën
- Welzijn en maatschappelijke instellingen
- Economie
- Integratie
- Jongeren
- Ouderen
- Binnenstad

Download dit document in .pdf formaat


Gemeentelijk bestuur


CDA:
* het CDA houdt voortdurend voeling met kiezers
* regionale samenwerking is een goed middel om de belangen van IJsselstein beter te behartigen, mits daarbij de kosten van de uitvoering van het beleid niet verhoogd worden
* burgers worden vroegtijdig door de gemeente bij de uitvoering van het beleid betrokken

CU:
* hoewel de burger moet worden geholpen om het zelf te doen en niet te veel op de overheid te leunen, moet de overheid de samenleving wel tegemoet treden.
* minder praten en meer doen
* meer ruimte voor de burger, ook bij politieke besluitvorming

D66:
* de gemeentelijke politiek moet de blik meer naar buiten richten
* de politiek moet toegankelijker worden
* burger, overlegorganen en instellingen moeten meer invloed krijgen op het bestuur

PvdA:
* burgers moeten een grotere eigen verantwoordelijkheid gegeven worden en meer eigen initiatief kunnen nemen
* inwoners moeten in een vroeg stadium betrokken worden bij plannen en planvorming
* referendum over inhoudelijke onderwerpen die burgers belangrijk vinden

VVD:
* naast aanspreekbare volksvertegenwoordigers ook: hoorzittingen, wijkdagen en burgerinitiatief
* de gemeente moet niets uitvoeren dat even goed of beter door derden uitgevoerd kan worden
* kritisch kijken naar omvang ambtelijk apparaat

GL:
* het is de taak gemeente om de voorwaarden te scheppen van goede sociale infrastructuur
* integere en transparante besluitvorming, toegankelijke gemeentediensten
* beperking van inzet externe adviseurs

LDIJ:
* gemeentelijk beleid moet aansluiten bij de wensen van de IJsselsteiners
* zonodig verdedigt een wethouder zijn/haar beleid op een zeepkist op De Plaats
* geen achterkamertjespolitiek

SP:
* er moet ruimte zijn voor een referendum en burgerinitiatief
* de gemeente heeft de plicht om burgers goed te informeren
* bevoegdheden raad en raadsleden uitbreiden, vooral mbt controle op uitvoering van raadsbesluiten
* beperken externe benoemingen (omdat externen geen betrokkenheid bij IJsselstein hebben)
* aanpak bureaucratie
* professionalisering van de ambtenaren


Openbare orde en (verkeers-)veiligheid


CDA:
* hard en consequent optreden tegen overlast, vandalisme, openbare dronkenschap en drugsgebruik
* maximumsnelheid in alle woonwijken 30 km p/u
* daar waar nodig en mogelijk extra parkeerplaatsen in de woonwijken

CU:
* strenge naleving regelgeving en lik op stuk beleid
* meer aandacht voor de problematiek van de probleemhangjongeren
* niet méér wegen, maar slimmer gebruik ervan; terugdringen autoverkeer.
* 50 km als maximum snelheid, waar nodig 30 km; liever wegversmallingen dan drempels

D66:
* politiewinkel in de binnenstad
* alle wijken 30 km zones, autovrije binnenstad, voldoende parkeergelegenheid in de omtrek
* versterking fiets- en wandelpaden

PvdA:
* instelling gemeentelijke klachtentelefoon
* screening van huurders; aanpak illegaal wonen
* binnenstad autovrij, in omtrek meer parkeergelegenheid, in woonwijken maximum snelheid 30 km

VVD:
* harde aanpak overlast en veelplegers niet gedogen
* effectiviteit politie verbeteren; gemeenteraad meer invloed op priotiteiten van politie
* binnenstad niet autovrij; fietsverbindingen rond scholen verbeteren
* tegenstrijdigheden van verkeersborden en verkeerslichten opheffen

GL:
* situatie IJsselsveld Oost heeft prioriteit
* deelname politie aan wijknetwerk
* beperken autogebruik; bevorderen fietsen en wandelen (oa met verkeersregels); meer 30 km zones

LDIJ:
* IJsselstein heeft recht op fatsoenlijke politiezorg: zes agenten extra
* tijdens de weekenden ondersteuning door particuliere beveiligingsbedrijven
* het politiebureau moet zeven dagen per week 24 uur per dag open zijn

SP:
* op maatschappelijke manier criminaliteit voorkomen (betere huisvesting – buurtbeheer – jeugdzorg)
* politie meer mensen en middelen, zodat ze op straat meer aanspreekbaar en beter inzetbaar zijn
* in wijken en buurten meer toezicht door toezichthouders en wijkagenten
* verkeersopstoppingen: oplossen knelpunten en verbeteren openbaar vervoer, niet méér wegen
* meer 30 km zones; weren vrachtwagens uit woongebieden
* afsluiting Benschopperpoort op koopavond en zaterdagen
* fietsverbod op koopavonden en zaterdagen voor de Benschopper- en Utrechtsestaat
* meersporenaanpak "uitgaansoverlast" in het weekend: samenwerking van politie, horeca, gemeente, welzijn


Onderwijs


CDA:
* zorg voor goede voorzieningen en in standhouding van het bijzonder onderwijs
* kwalitatief goede huisvesting van het IJsselsteinse onderwijs
* uitgaven die niet tot de wettelijke plicht van de gemeente behoren afbouwen in vier jaar

CU:
* gemeentelijke hulp bij maatschappelijke taken van het onderwijs
* geen bezuinigingen op schoolbegeleiding
* Brede School kan effectief zijn

D66:
* goede gebouwen van scholen
* Brede School

PvdA:
* voorschoolse opvang met aandacht voor taalontwikkeling, sociale vaardigheden en spel
* brede gemeentelijke aanpak opvang van kinderen
* naar school in eigen wijk stimuleren
* gelijke behandeling van het openbaar en bijzonder onderwijs

VVD:
* samenwerking openbaar en bijzonder onderwijs; zoveel mogelijk naar school in eigen wijk
* extra aandacht voor achterstandbeleid; aanpak schoolverlaters en spijbelen
* voorkómen veel regels van schoolbesturen
* meerjarenraming voor eventueel geldelijk bijspringen van gemeente

GL:
* goede gebouwen, opstellen meerjareninvesteringsplan onderhoud scholen
* afspraken toelating en spreiding achterstandsleerlingen
* onderzoek naar onveiligheid op school
* herstart Brede School

SP:
* meer geld basisonderwijs voor kleinere klassen en vakleerkrachten handarbeid, muziek en gym
* gekwalificeerd personeel voor tussenschoolse opvang
* elke basisschool tenminste één conciërge
* apart veiligheidsfonds voor veiligheid op scholen
* bijzonder en openbaar onderwijs moeten meer samenwerken
* schoolzwemmen in lespakket
* herstart Brede School


Kunst, cultuur en vrije tijd


CDA:
* verenigingsleven stimuleren door scheppen gunstige randvoorwaarden
* straat als speelruimte veiliger en extra speelruimte voor kinderen in de leeftijd 9-18 jaar
* voor minima een pas waarmee men onder meer kortingen op contributies kan krijgen

CU :
* ook minima moeten kunnen meedoen aan sportleven
* commercialisering en deskundige advisering uit het bedrijfsleven voor sportverenigingen
* samenwerking tussen sportverenigingen en welzijnsinstellingen voor breder activiteitenaanbod
* meer dan nu het geval is stimuleren van private financiering bij kunst en cultuur

D66:
* sportverenigingen: goede faciliteiten tegen acceptabele prijzen; eventueel derde sportpark
* meer sport- en speelvoorzieningen en eventueel een bouwspeelplaats

PvdA:
* sportcomplexen in de buurt en niet aan rand van de bebouwing
* voorzieningen intensiever gebruikt
* sportpas aan minima en activiteiten voor hen die te weinig aan sport doen (gehandicapten, ouderen)
* multicultureel cultuurbeleid en steun culturele organisaties

VVD:
* inhaalslag sportvoorzieningen, zoals (inter)nationale hal Groenvliet
* privaat-publieke samenwerking vrijetijdssector
* kennismakingabonnement stimuleren

GL:
* meer speelgelegenheid kinderen
* sportzalen up-to-date maken
* sport, kunst en cultuur (financieel) toegankelijk maken voor iedereen

LDIJ:
* sponsoren voor het Stadsmuseum, doel: aanzienlijke vermindering van de subsidies eraan
* Carnavalsoptocht, Jazzweekend, Dweildagen en initiatieven van burgers etc meer aandacht

SP:
* geen commercialisering op het gebied van kunst en cultuur
* functie-uitbreiding Fulcotheater: dit moet zichzelf kunnen bedruipen
* uitbreiding sportfaciliteiten; steunen gehandicapte sporters; ouderensporten stimuleren
* ook amateuristische uitingsvormen van kunst steunen; waarborgen veelzijdigheid culturele leven
* stadsmuseum één dag per week gratis toegankelijk
* basisschoolleerlingen krijgen strippenkaart voor gratis proeflessen bij verschillende sporten
* meer speelruimte voor kinderen


Milieu


CDA:
* groenvoorzieningen niet noodzakelijkerwijs in eigen beheer
* gemeente vaker vuil ophalen
* milieusvoorschriften streng naleven

CU:
* zorg voor inrichting openbare ruimte; beschikbare ruimte intensief gebruiken; behoud van groen
* LED verlichting bij vervanging en toepassen dimbare verlichting op wegen en fietspaden
* openbaar groen toewijzen aan groepen of individuele burgers en groen frequenter onderhouden

D66:
* luchtkwaliteit verbeteren door aanplanten bomen langs wegen
* tegengaan omvorming van groenvakken van onderhoudsintensief naar onderhoudsarm
* windenergie, maar geen molens in IJsselstein

PvdA:
* meerjarig onderhoudsplan voor het gemeentelijk groen opstellen
* gemeentelijk groen voor redelijke prijzen aan aanwonende bewoners of wijkorganisaties
* gemeentewerf bereikbaar en toegankelijk

VVD:
* geen windturbines in IJsselstein
* gemeentelijk beleid gericht op duurzaamheid
* zorgvuldige beplanting openbaar groen
* kosten voorkómen vervuiling voor vervuiler
* regels over luchtvervuiling mogen overtreden worden voor woningbouw

GL:
* stimulatie groene stroom; meer zonnecollectoren; letten op duurzaamheid
* opwekking windenergie op IJsselsteins grondgebied
* subsidie voor woningisolatie
* lage drempels afvalscheiding, inzet chemokar, elk huishouden een milieubox

LDIJ:
* meer aandacht voor opruimen en schoonhouden binnenstad
* vervuiler betaald, zonodig met forse boetes
* geen windmolens op IJsselsteins gebied

SP:
* vuil storten gemeentewerf altijd kosteloos voor burgers
* uitbreiding van onderhoudsarm groen in woonwijken en leef- en werkgebieden; openbaar houden van het groen
* bevorderen gebruik duurzame energie en duurzame, milieuvriendelijke bouwtechnieken in woningbouw
* subsidie voor individueel gebruik duurzame energie
* stimuleren zuiniger gebruik water


Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening


CDA:
* woningbouw niet ten koste van leefbaarheid in wijk, terughoudendheid hoogbouwplannen
* meer bouw voor ouderen en starters
* aanpak illegale onderhuur

CU:
* aanwijzen woningen aan bepaalde groepen
* IJsselveld Oost en Panoven: levensloopbestendige woningen en sociale huurwoningen
* aanpak overlast buren
* Kangoeroewoningen en tandemwoningen betaalbaar houden voor ouderen

D66:
* woningen voor starters
* nieuwbouw alleen nog door inbreiding, dus tussen of in plaats van bestaande bebouwing
* eenzijdigheid bebouwing IJsselveld-Oost tegengaan

PvdA:
* betere aanpak woningoverlast (begeleid wonen, aanpak herovertreders)
* minimaal 30% nieuwe woningen sociale woningbouw
* ook hoogbouw tot de mogelijkheden
* woningen voor voor starters en ouderen

VVD:
* minder sociale woningen, meer accent op vrijetijdssector, huur-en koopwoningen
* woningbouw op gemeentewerf en industrieterreinen, inbreidingslocaties
* wijken die opwaardering nodig hebben, huizen tot koophuizen maken
* voorkomen te grote concentraties van woningen voor starters en ouderen voorkomen

GL:
* niet ongebreideld blijven bouwen
* uitbreiding voor starters en ouderen dmv inbreiding, eventueel hoogbouw
* minder bouwen van duurdere koopwoningen
* huurders meer vrijheid voor onderhoud huis
* levensloopbestendige woningen

LDIJ:
* bouw van “100.000-euro-woningen”, binnen de huidige bebouwingsgrenzen.
* meer seniorenwoningen

SP:
* 1000 duurzame sociale huur- en koopwoningen erbij, i.s.m. de IJWBV
* meer aandacht voor evenwichtigheid van en aanwezigheid algemene voorzieningen in wijken
* tegengaan van verpaupering; functiemenging en dubbel grondgebruik gestimuleerd
* Verdere stadsuitleg beperken; striven naar inbreiding conform het Streekplan 2005-2015


Financiën


CDA:
* Belastingdruk (OZB + reinigingsheffing + rioolheffing) nooit hoger dan gemiddelde van provincie en nooit hoger dan ongewogen gemiddelde belastingdruk van alle gemeenten in provincie
* nieuwe uitgaven leiden niet automatisch tot een OZB verhoging
* burgers, bedrijven, verenigingen en instellingen betalen kostprijs van gemeentelijke dienstverlening
* gemeentelijke werkzaamheden uitbesteden als zo betere prijs-kwaliteitverhouding ontstaat

CU:
* lokale leges zover als mogelijk kostendekkend; verhogingen belastingen alleen in noodgevallen
* duidelijke opdracht, taakomschrijving en bevoegdheid van lokale rekenkamer en voldoende middelen om de gemeente goed te kunnen controleren

D66:
* geleidelijke verhoging van de gemeentelijke lasten

PvdA:
* alleen in uitzonderlijke situaties tarieven van OZB met meer stijgen dan inflatiecijfer
* nuchterheid en soberheid gaan boven prestige en luxe
* zwakkeren in de samenleving zo nodig opvangen met compensatiemaatregelen

VVD:
* beleid gericht op beperking lastendruk; tarieven en retributies kostendekkend
* belastingen en tarieven trendmatig bijstellen
* niet geforceerd verkopen gemeentegebouwen en bezuinigen op subsidies
* gemeentebezittingen zijn te exploiteren

GL:
* verhoging van de OZB mogelijk
* heffing ingebruikname van openbare ruimte (zoals het plaatsen van terrassen) introduceren
* duurzaamheid en ecologisch gebruik belangrijke heffingsgrondslagen
* mensen voor wie de gemeentelijke belastingen aantoonbaar niet op te brengen is: vrijstellen

LDIJ:
* verkoop van gemeentelijk onroerend goed mogelijk
* aanstelling van een subsidieambtenaar.
* ruim twee miljoen bezuinigen.

SP:
* nieuwe plannen nauwkeurig bezien op hun financiële haalbaarheid: houd het klein, transparant, controleerbaar, betaalbaar
* inschakeling dure adviesbureaus tegengaan waar mogelijk
* stop op uitverkoop van gemeentebezittingen
* maatschappelijke schuld gaat voor op perfect sluitende begroting, hoewel dat laatste wel nagestreefd dient te worden
* onderzoeken of lokale belastingen inkomstenafhankelijk kunnen worden gemaakt


Welzijn en maatschappelijke instellingen


CDA:
* bijstandsgrechtigden door of via gemeente aan het werk tegen minimumloon. Eventueel door gemeente aangevuld tot bijstandsniveau
* geldt ook voor alleenstaande bijstandsouders met kinderen tot 16 jaar, mits dit niet ten koste gaat van opvoeding van kinderen. Als nodig: gemeente zorg voor kinderopvang en naschoolse opvang
* mensen die werk weigeren krijgen geen (volledige) bijstandsuitkering.

CU:
* in samenwerking met RIDA activiteiten voor kansarmen in risicowijken
* gemeente moet actief armoedebeleid voeren
* ontmoetingsgelegenheid voor organisaties, gemeente, klanten van sociale voorzieningen
* zoeken naar mogelijkheid om aanbod Begeleid Wonen te vergroten.

D66:
* ontwikkeling van zogenaamde woonzorgwijken, of woonservicewijken

PvdA:
* informatiepunt op het terrein van wonen, welzijn en zorg, voor ouderen en gehandicapten ea.
* categoriale bijstand voor ouderen en gehandicapten verhogen
* budget voor stimulatie vrijwilligerswerk en mantelzorg
* regelmatig monitoren van de lokale volksgezondheid.

VVD:
* controle op en vermindering van bijstandstrekkers
* gehandicapten zo lang mogelijk zelfstandig
* kinderopvang primair zorg ouders, gemeente: oplossen knelpunten
* samenwerken andere gemeenten bij inkoop zorg; samenwerking met private welzijnspartijen

GL:
* stimuleren lichamelijke oefening
* stimuleren gunstig vestigingsklimaat gezondheidsvoorzieningen
* uitbreiden en stimulatie vrijwilligerswerk

SP:
* nadruk op kleinschalige wijkvoorzieningen, dus beter in elke wijk twee kleine huisartsen dan in het centrum één grote huisartsenpraktijk
* houd IJSW en SWOIJ buiten de bezuinigingsrondes; maak samenwerking en opbouw mogelijk
* gemeentelijke gezondheidsdiensten actievere rol in opsporen en bestrijden gezondheidsdreigende woon- en werkomstandigheden
* vangnetfunctie gemeente uitbouwen en nadelige gevolgen WMO bij voorbaat al ondervangen
* actief gemeentelijk beleid t.a.v. de werkgelegenheid: samenwerking met lokale ondernemers en instanties


Economie


CDA:
* gemeente stelt in overleg met IJsselsteinse ondernemers “ondernemersactieplan” op, waarin concrete actiepunten over goede samenwerking met en dienstverlening aan IJsselsteinse bedrijven en goed vestigings- en investeringsklimaat

CU:
* stimuleren maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen
* bij nieuwbouw in landelijk gebied mogen agrarische bedrijven niet worden belemmerd
* ontwikkelen zorgboerderijen, leefgemeenschappen voor verstandelijke gehandicapten

D66:
* vaker winkels open op zondag

PvdA:
* bijstandsuitkering: (vrijwilligers) werk in ruil. Wie werkt krijgt een toelage boven bijstand.
* onder de 23 jaar: werk, onderwijs, of combinatie
* langer dan drie jaar in bijstand: aanmerking toelage, goede (preventieve) schuldhulpverlening en kwijtschelden gemeentelijke lasten
* gemeentelijk (of regionaal) sport- en welzijnsfonds voor gezinnen met een minimuminkomen
* bijstandsmoeders gedeeltelijk beschikbaar voor arbeidsmarktl subsidie voor kinderopvang

VVD:
* Hollandse IJssel: golfbaan, jachthaven, recreatieplaatsen
* Nieuwe Economische Dragers in het buitengebied
* aandacht midden- en kleinbedrijf
* winkelfunctie binnenstad verstevigen

LDIJ:
* aantal bijstandsgerechtigden laten afnemen
* vrijwilligerswerk is een opstap naar betaald werk.

SP:
* alleenstaande ouders door kinderopvang mogelijkheid geven te werken
* koopzondagen beperken
* meer aandacht en bescherming voor de kleine en startende ondernemer
* stimuleren van de vestiging van kleine en schone bedrijven
* bij bedrijvigheid die waardevolle voorziening levert aan buurt of wijk dient gemeente waar nodig te onderzoeken hoe en tegen welke voorwaarden ze kan bijspringen
* goede balans economie/natuur en stad als plek om te wonen/om in te werken.


Integratie


CU:
* talencursussen met gerichtheid op werk, met name voor allochtone vrouwen.
* voorlichting en samenwerking allochtone vrouwen (scholing, rechten van vrouwen, geldbeheer, etc)
* samenwerking kerkelijke en islamitische organisaties, doel: gezamenlijk projecten op starten

D66:
* instelling Multiculturele Adviesraad

PvdA:
* kennis, of het leren, van de Nederlandse taal voorwaarde is
* oudkomers: taalles op basis van vrijwilligheid
* projecten om allochtone vrouwen uit isolement te halen, mits niet opgedrongen
* in overleg met het bedrijfsleven actie afspreken om onderscheid op arbeidsmarkt te doorbreken
* instelling van een Multiculturele adviesraad

GL:
* inburgeringscursussen voor oud- en nieuwkomers
* interculturele evenementen

SP:
* in (bepaalde) wijken laagdrempelige taalscholen voor allochtonen voor gratis taallessen
* experiment jongere allochtonen mee laten helpen met toezicht houden op stad
* verantwoordelijkheid leggen waar die hoort; bij de betrokken groepen


Jongeren


PvdA:
* stimuleren afmaken schoolopleiding, zo niet: traject vinden werk of aansluiting vervolgonderwijs
* wxtra aandacht voor werkgelegenheid en activiteiten voor jongeren

VVD:
* preventief en pro-actief beleid tegen hangjongeren
* betrekken jongeren bij lokale politiek, bv: schaduw gemeenteraad

SP:
* plaatsing kinderen- en jongerenrechtswinkel
* meer voorzieningen
* steun jongerenraad, mits er daadwerkelijk naar de jongeren geluisterd wordt en deze raad geen ‘elite-clubje’ wordt
* onderzoek naar uitbreiding van stageplaatsen voor jongeren in opleiding binnen de gemeentelijke organisatie, bedrijven en instanties.


OuderenVVD:

* contact Seniorenraad en seniorenorganisaties
* vitaliteit en zelfstandigheid stimuleren
* gespecificeerd wooningaanbod
* persoonsgebonden budget voor zorg
* openbare ruimte toegankelijk
* geen leeftijdsgrens openbare functies

SP:
* in buurthuis ‘bij-blijf-cursussen’ voor ouderen
* neem de Seniorenraad serieus en communiceer beleidsvoornemens goed met ouderen
* koppeling van databestanden van gemeente en belastingen
* snellere afhandeling van aanvragen voor hulpmiddelen door ouderen
* één loket voor alle vragen


Binnenstad


CDA:
* omzichtig doorgaan met uitvoering van het ontwikkelingsplan voor de binnenstad. De gemeenteraad dient vroegtijdig te worden betrokken bij alle uitvoeringsplannen en de voortgangscontrole daarop.

CU:
* De ondernemers (winkels en horeca) moeten met uiterste krachtinspanning en vooral ook creativiteit de concurrentie te slim af zijn. En de gemeente heeft de taak te coördineren, te organiseren, te faciliteren en binnen afgesproken kaders te financieren.

D66:
* voorstander, ingrepen Schuttersgracht en bibliotheek
* grote behoefte aan uitbreiding van het winkelbestand en de daghoreca

VVD:
* ontwikkelingsplan Binnenstad in overleg met Stadskring
* verhuizing bibliotheek prioriteit

LDIJ:
* historische karakter van de binnenstad koesteren.
* gemeente moet daghoreca stimuleren en ruimhartiger omgaan met vergunningen voor terrassen.
* plannen voor de verbetering van de binnenstad zijn niet heilig

SP:
* behoud van het historische karakter van onze binnenstad
* stimuleer de vestiging van kleine en schone ondernemingen aldaar, met een exclusief karakter
* noodzaak verplaatsing bibliotheek nog niet aangetoond; uitstellen
* geen nieuwe verplichtingen aangaan gezien de précaire financiële situatie van de stad
* project Binnenstad vreemd voor een stad met een begrotingstekort…

Meer informatie vind u op de websites van de IJsselsteinse partijen:

CDA
CU
D66
GL
LDIJ
VVD

* De PvdA heeft geen lokale website.

U bent hier