h

Bewoners Praagsingel eisen èn krijgen duidelijkheid van B&W IJsselstein

24 oktober 2003

Bewoners Praagsingel eisen èn krijgen duidelijkheid van B&W IJsselstein

Het probleem
Twee jaar geleden werden in Zenderpark in IJsselstein verschillende verkeersbelemmerende en - remmende voorzieningen aangelegd. Dat zou ook gebeuren op de Praagsingel tussen de spoorwegovergang en de Edah supermarkt. Tot verbazing van de bewoners werden de geplande voorzieningen daar niet uitgevoerd. Er zou geen geld voor beschikbaar zijn. En dat is natuurlijk vreemd: wat is er dan mee gebeurd? Men werkt toch met een jaarlijkse begroting?

Het gevolg van het uitblijven van deze verkeersremmende maatregelen laat zich raden: toenemende overlast van automobilisten die niet zelf in Het Hart wonen en de Praagsingel als racebaan gebruiken. Eerdere verzoeken en suggesties van de voormalige bewonersgroep Het Hart leverden niets op. Ook klachten van aanwonenden, geuit bij het college van IJsselstein, de wijkagent en tijdens inspraakavonden, mochten niet baten. Men werd gewoon afgescheept.


 uitrijden is vaak een hachelijke zaak door de vele hardrijders

Actie!
In september was de maat vol. Na diverse bijna ongelukken werd het tijd voor actie. Er werd een brandbrief geschreven en handtekeningen verzameld om B & W er toe te bewegen uitsluitsel te geven over wat men nou eigenlijk van plan was. Gewezen werd op de gevaarlijke verkeersituaties (3!) op dit deel van de Praagsingel. Er werd aangedrongen op het spoedig nemen van de vereiste maatregelen en de gegronde klachten serieus te nemen. Ook de gemeenteraad werd ingelicht.

 onoverzichtelijk dus onveilig...

Eindelijk uitsluitsel
Deze maand kwam het antwoord van het college. D.m.v. het aanleggen van plateaus op de kruispunten en een verkeersdrempel zal het verkeer gedwongen worden zich aan de 30km/u te houden. In haar brief laat het college weten dat deze werkzaamheden in samenhang met andere worden uitgevoerd in april/mei 2004, mits de raad hier mee akkoord gaat. De SP-werkgroep IJsselstein houdt de ontwikkeling hiervan nauwlettend in de gaten en komt in actie als gedane toezeggingen uitblijven.

U bent hier