h

De SP IJsselstein in de periode 2010-2013

7 december 2013

De SP IJsselstein in de periode 2010-2013

Het is een goede zaak zo aan het eind van de periode van vier jaar eens te kijken hoe we het hebben gedaan? Hebben al onze inspanningen nut gehad? Zo ja, wat is er dan gedaan en wat waren de gevolgen?
 
Laat ik op voorhand zeggen dat, als eenling in de raad zitten, betekent weinig tot niets. In je eentje kun je niet veel bereiken. Daar staat tegenover dat als je actief bent, kritisch en niet terughoudend, je altijd een bijdrage hebt. Er wordt naar je geluisterd en of men er iets mee doet, is moeilijk aan te wijzen. Daarom gaan we kijken wat we gedaan hebben, zonder er direct voordeel mee gehad te hebben.
 
IJsselveld Oost
Gelijk in het begin kwam IJsselveld-Oost op de agenda. Grootscheepse verbouwing van de wijk, veel hoge torenflats en ook eengezinswoningen. Hierdoor moeten veel mensen, die soms al vanaf het begin er gewoond hebben, verhuizen. Zeer tegen hun zin in. Er waren wel bewonersgroepen bij betrokken, maar die mochten alleen maar luisteren. De zogeheten burgerparticipatie was een aanfluiting.
 
Wij hebben deze mensen een stem gegeven die tot in de raad te horen is geweest. Het enige tastbare resultaat was dat de projectmanager naar huis is gestuurd. Kort na afloop van dit proces heeft het college een regeling ontworpen hoe voortaan de bewoners bij processen betrokken gaan worden. Toch indirect een aanwijsbaar resultaat?
 
Kritisch op het College programma
Kort daarna kwam het college met zijn programma, de bezuinigingen en hun begroting. Wij hebben ons ingezet om minder geld uit te geven aan de inhuur extern personeel (kosten waren gemiddeld 2,5 miljoen), beter beheer sporthallen, meer inzet politie in de nachtelijke uren van het weekeinde, meer geld voor het project zonne-energie en bezuinigen op onze eigen vergoeding, ook minus 10 %.
 
Toch minder externe inhuur...
Zoals al eerder gezegd, geen tastbaar resultaat. Toch, heel voorzichtig wel, want in de najaarsrekening 2011 staat dat het college heeft geprobeerd de externe inhuur te verminderen en dat het gelukt was. Ook is er n.a.v. de discussie door o.a. D66 een projectgroep gestart Bezuiniging Werkwijze Gemeenteraad. Dus?
 
IJsselveld Oost 2
In het daaropvolgende jaar is wederom IJsselveld-Oost aan de orde geweest en weer hebben wij ons daarvoor ingezet. Ondanks het niet voldoen aan de eigen IJsselsteinse bouwnota gaat het project onveranderd door.
 
Hoe is dat mogelijk geweest? Als dat politiek bedrijven is, snap ik er helemaal niets van. Wederom is gepoogd de bewoners een stem te geven in dit proces en helaas
weer zonder resultaat.
 
Meer aandacht voor minima
Via de kadernota hebben we ons ingezet meer aandacht aan de minima te geven. Helaas, 50.000 euro voor de minima was te duur en 752.000 euro voor het zichtbaar maken van een stukje stadsmuur niet. Treurig. 
 
Afbraak ambtenarenbestand IJsselstein
In 2012 hebben we ons voornamelijk verzet tegen de afbraak van het ambtenarenbestand van IJsselstein. Op dit moment zijn alle ambtenaren (behalve de gemeentesecretaris) niet meer rechtstreeks in dienst van de gemeente. Op het stadhuis werken nog maar 90 van de origineel ongeveer 300 ambtenaren.
 
We zijn niet principieel tegen dit fenomeen, maar wel tegen het zonder goed uit te zoeken roepen dat het beter is. Al in 2012 werd het duidelijk dat er meer nadelen aan zaten dan voordelen. Bijna alle partijen waren blind. Niet alleen door ons verzet beginnen de andere partijen nu in te zien dat die nadelen wel erg vervelend zijn. Hadden ze maar naar ons moeten luisteren!
 
Minimabeleid 2
Wederom hebben we ons sterk gemaakt voor het minimabeleid. Het gevolg is dat er een werkgroep is geformeerd, dankzij Groen Links, die het IJsselsteinse minimabeleid gaat onderzoeken. De resultaten daarvan zullen eind 2013, begin 2014 bekend worden.
 
Parkeerbeleid en leegloop ambtenaren
Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van het parkeerbeleid en zijn uitwerking en de werkgroep kaderstellende rol van de raad. In het eerste geval hebben we de actiegroep ParkeerfloP ondersteund. Deze is zeer succesvol geweest. Het college is duidelijk door de inzet van deze groep teruggefloten. Het rommelde nogal in de coalitie. Mede dankzij onze inzet is het ook de andere partijen duidelijk geworden dat IJsselstein te ruig is geweest door alle ambtenaren uit huis te plaatsen.
 
Op dit moment wordt er gezocht naar een mogelijkheid alsnog enige invloed op dit proces te verkrijgen. Onze mening is, veel te laat en nagenoeg kansloos. In de afgelopen maanden hebben we aandacht gevraagd voor het sterke stijgen van de huren, voor het kille “uitgaan van eigen kracht”, en voor meer aandacht voor de IJsselkade en de Poortdijk. Alles is door het college of een of meerdere partijen overgenomen. Dus, succes, eindelijk. 
 
Uiteraard is dit slechts een kleine, maar belangrijke, selectie van onze activiteiten.
 
In 2014 hopen we door een goede verkiezingsuitslag meer gewicht in de raad en dus meer daadkracht te krijgen. 
 
Dat verdient de SP maar vooral IJsselstein!
 
Joop van Well
Fractievoorzitter SP IJsselstein

U bent hier